top of page

Algemene voorwaarden voor permanente vorming met vormingsattest.   

Versie geldig voor alle W.V.V.K.-opleidingen

1. Toepassingsgebied

 1. De algemene voorwaarden zijn aangenomen op 1 augustus 2019. Deze versie is van toepassing vanaf 1 augustus 2019 op elke permanente vorming met attest van deelname die tegen betaling wordt aangeboden door de W.V.V.K., behoudens wanneer een wettelijk of decretaal voorschrift anders bepaalt of wanneer hiervan in een individuele overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk wordt van afgeweken, alsook op elke voor permanente vorming aangeboden door de W.V.V.K. waaraan de deelname gratis is.

 2. Deze algemene voorwaarden worden beschouwd als aanvaard door de klant door het enkele feit van de inschrijving voor een permanente vorming, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden de W.V.V.K. slechts wanneer ze schriftelijk en uitdrukkelijk door de W.V.V.K. werden aanvaard.

 3. De aanbieder behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, zonder de klant er persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Op de lopende overeenkomsten blijven evenwel de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.

 4. De tekst van deze voorwaarden is beschikbaar op de website van de W.V.V.K. en wordt op het eerste verzoek aan iedere belanghebbende toegezonden.

 

2. Definities

 1. Onder het begrip “klant” wordt verstaan: particuliere personen die zich, of rechtspersonen die zich ten behoeve van een particuliere persoon, inschrijven voor een permanente vorming.

 2. Onder het begrip “aanbieder” of “verkoper” of “W.V.V.K.” wordt verstaan: de organisator van een permanente vorming, hetzij een individueel personeelslid hetzij de inrichtende afdeling of een andere entiteit van de W.V.V.K..

 3. Onder het begrip “permanente vorming” wordt het geheel van navormings- en bijscholingsprogramma’s verstaan  voor beroepsmatige doeleinden, die allerlei vormen kunnen aannemen (permanente vormingsopleidingen, lezingen, studiedagen, workshops, vormingsprogramma’s, lezingenreeksen, etc. ook al dragen zij een andere benaming). Een beschrijving van de permanente vorming is te vinden op de website van de aanbieder. Permanente vorming omvat ook congressen, conferenties en symposia, of welke andere benaming dan ook.

 4. De begrippen “inschrijving” en “bestelling” hebben dezelfde betekenis.

 

3. Gegevens van de aanbieder:

W.V.V.K. vzw

Leopoldslaan 62

8300 Knokke-Heist

wvvk@wvvk.be

https://www.wvvk.be/

Ondernemingsnummer 0863.689.879

 

4. Inschrijving

 1. De inschrijving kan worden voorafgegaan door een aanmelding, al dan niet, met selectieprocedure. In dat geval kan de klant enkel inschrijven als hij wordt toegelaten door de W.V.V.K.. De enkele aanmelding geeft de klant geen enkel recht, ook niet op deelname.

 2. De aanbieder biedt de klant de mogelijkheid om in te schrijven via de website. De klant kan niet inschrijven per telefoon of per fax.

 3. De klant kan inschrijven tot de uiterste inschrijfdatum die opgeven wordt door de aanbieder van de betreffende permanente vorming of totdat het maximum aantal deelnemers werd bereikt. Inschrijvingen na deze opgegeven datum kunnen worden geweigerd. Als geen uiterste inschrijfdatum expliciet wordt vermeld door de aanbieder, dan geldt de (begin)datum van de activiteit als uiterste inschrijfdatum.

 4. Eens het maximum aantal deelnemers bereikt werd; kan een klant zich inschrijven op de wachtlijst. Indien er een plaats vrijkomt doordat een deelnemer afmeldt, dan kan de klant gecontacteerd worden om alsnog in te schrijven voor de opleiding.

 5. De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover de aanbieder.

 6. Door de inschrijving verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden.

 

5. Annulering van de inschrijving

 1. De klant kan zijn inschrijving enkel schriftelijk wijzigen of annuleren per e-mail naar wvvk@wvvk.be.

 2. Bij annulering van de inschrijving minder dan tien dagen vóór de opleiding, dient de klant als vergoeding voor administratiekosten een bedrag van 10% van de inschrijvingsprijs te betalen, met een minimum van 25 euro, ook in de gevallen waarin een permanente vorming gratis wordt aangeboden.

 3. Bij annulering minder dan drie dagen vóór de opleiding, blijft het volledige studiegeld verschuldigd. Wanneer een permanente vorming gratis wordt aangeboden, kan de organisator een administratieve kost van minimum 25 euro aanrekenen. De documentatie wordt enkel op schriftelijk verzoek van de klant doorgestuurd naar de klant.

 4. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de permanente vorming om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht.

 5. Wie ingeschreven is voor een permanente vorming, maar niet kan deelnemen, kan zich zonder extra kosten laten vervangen voor zover de aanbieder zich daartegen niet verzet. Vervanging kan enkel gebeuren na schriftelijke melding van de klant aan de aanbieder en dit uiterlijk 2 werkdagen voor de (begin)datum) van de permanente vorming. In geval de  opleiding een “peer review” (intercollegiaal overleg) betreft, moet de klant   de vervanger ten minste tien dagen vóór de activiteit melden  bij de aanbieder.

 

6. Klachten

Klachten over de organisatie, inhoud of lesgever kunnen gestuurd worden via e-mail naar wvvk@wvvk.be of via het contactformulier. Het contactformulier        vindt u hier.

bottom of page